Daftar Bacaan (reading list)

  1. daftar buku atau karangan majalah mengenai subjek tertentu yang disusun secara khusus; kadang-kadang disertai petunjuk mengenai tujuan ataupun cara penggunaannya;
  2. tambahan pada karangan dalam ensiklopedia atau pada bab dalam buku agar suatu masalah dapat dipelajari lebih lanjut