Editing

Melakukan koreksi, penulisan ulang (rewrite) pada naskah sebelum naik cetak dan diterbitkan sehubungan dengan penyajian, gaya bahasa, ejaan, dan lain-lain. Orang yang melakukan pekerjaan itu disebut editor, tugasnya mengupayakan agar setiap tulisan enak dibaca dan isinya dapat dipertanggungjawabkan