Hak Pengarang (author`s right)

Hak yang diberikan kepada pengarang berdasarkan undang-undang hak cipta