Kopi Pengarang (Binding Copy)

Buku yang diberikan kepada pengarangnya sebagai penghargaan penerbit.