Tajuk

Tajuk (Heading) adalah :

  1. nama, kata, atau ungkapan yang dicantumkan pada awal suatu entri katalog dan berfungsi : (a) sebagai titik caeri atau titik pendekatan, (b) pengelompokan entri katalog yang berhubungan, (c) penentuan letaknya dalam jajaran tajuk pada entri katalog, pada umumnya berupa nama orang, badan korporasi atau judul, dan dapat juga berupa nomor kelas (dalam pengatalogan); lihat juga kata entri; tajuk bentuk; tajuk seragam; tajuk tambahan; tajuk tambahan bentuk;
  2. tajuk tambahan yang digunakan untuk membagi satu bab dalam buku (dalam pencetakan)